Ostatní energetika

Ostatní energetika

Ekologie
V akciové společnosti je kladen důraz na ochranu životního prostředí. EgÚ zajišťuje aplikaci a dodržování požadavků platné legislativy dané především:

Zákon o ovzduší
Zákon o odpadech
Chemický zákon
Zákon o obalech
evidence v IRZ
Dále vypracovává hlášení, statistiky, atd.

Elektroinstalace
Zajišťuje údržbu, opravy, dodávky menších elektroinstalací resp. instalací podle vypracované projektové dokumentace. Pracovníci s kvalifikací podle vyhl.50/78 provádí údržbu a opravy na VN rozvodnách, NN rozvodech, vyhrazených zvedacích zařízeních, atd.

Trubní instalace
Pro spolehlivé dodávky energií zajišťují údržbu a opravy výrobních celků a síťových rozvodů.

Realizujeme externí dodávky v oborech VODA, TOPENÍ, ZEMNÍ PLYN, TLAKOVÝ VZDUCH

Železniční vlečka
EgU spolupracuje při zajištění provozování vlečky s externí odbornou firmou,která obdržela Povolení Drážního úřadu k provozování železniční vlečky.

Revizní činnost
Pro vlastní energetické celky a výrobní prostředky v akciové společnosti zabezpečuje EgÚ revizní činnost vyhrazených tlakových zařízení, kotlů, plynových zařízení, elektrorevize.