Vodní hospodářství

Vodní hospodářství

EgÚ zabezpečuje v areálu dodávky pitné vody. Napojeni jsme na místně příslušný potrubní řád VaK. Do roku 2008 byly obnoveny páteřní rozvody pitné vody. Kromě hygienických, technologických odběrů jsou napojeny též systémy požární ochrany.

Na základě povolení místně příslušného Vodoprávního úřadu s odboru životního prostředí odebíráme povrchovou vodu ze dvou vodních nádrží. Dodávky do areálu jsou zabezpečeny potrubní sítí s vlastní tlakovou stanicí odebírající vodu vyrovnávacích bazénů se součtovým objemem 800 m3, které slouží též jako požární nádrže.

K odvodu splaškových, průmyslových a dešťových vod provozujeme areálovou páteřní kanalizační síť. Tato síť propojuje výstupy z jednotlivých objektů a technologií se sítí nadřazeného subjektu VaK Havlíčkův Brod. Kontrolní činnost spočívá v odebírání a vyhodnocování vzorků vypuštěných odpadních vod ve vazbě na vydaná Vodoprávní rozhodnutí a platný Kanalizační řád, kde jsou uvedeny limity koncentrací některých sledovaných látek a chemických prvků.