V srpnu 2009 byl zahájen projekt

„Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků“,

který je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Stručný obsah projektu

Projekt je zaměřen na profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Chotěbořské strojírny služby, a.s. Předmětem projektu je zvýšení odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců firmy s cílem posílení jejich adaptability na změny vnitřních a vnějších podmínek a zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu.

Cílem projektu je inovovat stávající systém vzdělávání v souladu se strategickými rozvojovými záměry firmy v oblasti diverzifikace podnikatelských aktivit, rozšiřování výrobního sortimentu a navyšování kapacit. Mezi strategické cíle firmy patří vysoká úroveň a kvalita dodávek a služeb – toho lze dosáhnout pouze se zkušeným a kvalifikovaným týmem.

Proto je nezbytné intenzivně a kontinuálně rozvíjet všechny skupiny klíčových zaměstnanců. Ucelený systém vzdělávání bude obsahovat jak interní školení, tak externě dodávaná školení. Aplikovány budou moderní metody jako koučink, videotréninky apod. Veškeré aktivity budou směřovat do obecného vzdělávání. Získané poznatky a dovednosti jsou uplatnitelné i u jiných zaměstnavatelů v různých oborech.

Externí školení budou zaměřena na měkké dovednosti, počítačové dovednosti, odborná školení v oblasti technických norem, technologických postupů, programování CNC strojů, konstrukčních systémů a další. Interní školení budou zaměřena na efektivní využívání PC a zejména na teorii a praktické školení obrábění na CNC strojích.

Součástí projektu je inovace motivačního systému a vytvoření systému interního vzdělávání v dělnických operacích s využitím interních specialistů – školitelů, který je nezbytný pro zajištění schopnosti plnit náročné požadavky zákazníků. Jeho součástí bude zpracování metodik a materiálů pro účastníky školení. Seznam školení zde